شیرهای اطمینان گاز و بخار (PSV) استیل و فولادی تا دمای کاری 300 درجه سانتیگراد و فشار کاری تا 200 بار شیر اطمینان مخصوص مایعات (Pressure Relief Valve-PRV)  دایرکت و پایلوت دار